Svartjord

Nascent State – Svartjord

I utstillingen Nascent State har kunstnergruppen Svartjord tatt utgangspunkt i en enkeltstående søyle i gallerirommet. Søylen som historisk og arkitektonisk objekt har lagt grunnlaget for en utstillingsarkitektur bestående av en ny serie skulpturelle søyler. I utstillingsarkitekturen er søylenes opprinnelige form forlenget med organiske materialer i form av klatreplanter som vokser mer og mer slik at skulpturene endrer seg underveis i utstillingen. I tillegg vil gruppens tre medlemmer vise nye individuelle verk. Søylene blir en forlengelse av arkitekturen og et omdreiningspunkt for de individuelle arbeidene.

Tittelen Nascent State peker mot en tilstand der noe er i ferd med å ta form eller utvikle seg.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å videreutvikle stedsundersøkelse som metode, samt kunstneriske fellestrekk mellom kunstnerne i gruppen. Svartjord har jobbet sammen siden 2014, et samarbeidsprosjekt som kommer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. Svartjord sin metode bygger på økofilosofiske prinsipper og Open Source, der samarbeid og deling er selve fundamentet i prosjektene. De bruker og deler ideer, materialer og metoder fra hverandres praksiser, samt med andre samarbeidspartnere.

Frem mot utstillingen ved KRAFT har forfatterne Hans Petter Blad og Victor B. Chakravarty fulgt Svartjords kunstneriske virke gjennom et halvt år. Dette har tatt form som en brev-korrespondanse basert på samtaler og atelierbesøk. Forfatterne har nærmet seg Svartjords kunstneriske praksis, med vissheten om at dette er et skritt i retning av å avdekke et innhold som peker i retning av økofilosofi. Verkene kunstnergruppen har produsert, stiller spørsmål innenfor klimaforskningen, både natur- og humanvitenskaplig, dog alltid innenfor en kunstnerisk, ikke vitenskapelig praksis. Dette tekstarbeidet vil bli presentert og vist som en del av utstillingen og i form av en kunstnersamtale på førvisning fredag 25. oktober kl. 12.00.

Siren Elise Dversnes Dahle arbeider hovedsakelig med vev, skulptur og installasjon. Arbeidene tar form både som stedsrelaterte installasjoner og som abstrakte formale sammenstillinger. Arbeidene synes ofte å være på randen av kollaps, og det å være nær ved å miste kontroll er en viktig drivkraft. Sentralt i utforskningen står forfall og ruin, både som idé og som konkret form. Tematisk veksler arbeidene mellom det vakre og forgjengelige, og det intime og sårbare.

Forholdet mellom arbeid, kropp og rom er en viktig del av Dahles kunstneriske praksis. Til utstillingen Nascent State viser hun to nye arbeid. Det ene arbeidet forholder seg til søylen i gallerirommet og skal støpes i betong, direkte i galleriet. Arbeidene kan ses som undersøkelser av materialitet og sykliske endringer vi alle er en del av.

Til utstillingen Nascent State viser Mari Østby Kjøll treskjærte relieffer i kombinasjon med collage. Hun har laget relieffer i tre, tatt avtrykk av disse utskjæringene på papir og deretter satt de sammen i nye motiver på relieffenes overflate.

I arbeidene utforskes samspillet mellom form, format og farge og hvordan disse områdene kan informere hverandre og skape en helhet. Kjøll arbeider med en personlig fundert tilnærming til temaene prosjektene dreier seg om. Repetisjon og representasjon av form er en sentral del av metoden. Til de nye arbeidene ved Nascent State er det søylen som arkitektonisk form som er utgangspunktet for arbeidet.

Ved bruk av abstraksjon undersøker Yola Maria Tsolis hvordan gitte forventinger til tid og rom påvirker måten vi opplever omgivelsene rundt oss. Arbeidene springer ut i fra en interesse for visualitet og persepsjon, mellomrommet mellom to-dimensjonalitet og tre-dimensjonalitet, og der det konkrete (bildet) møter det abstrakte (geometrien). Til dette arbeidet bruker Tsolis primært tekstile elementer og fotografi. Tekstiler er allerede vevd opp i en x- og y-akse,  men danner noe mykt, som igjen kan formes i strenge geometriske strukturer, ved hjelp av en systematisk bretteteknikk, som kalles tesselering. Tekstilet får dermed en relieff- oppbygning som minner om arabiske mosaikker. Kombinasjonen av tesseleringen og fotografiet abstraherer reproduksjonen, der noe av bildet trer frem, mens annet blir systematisk skjult i foldene til tekstilet. Til utstillingen Nascent State viser Tsolis et nytt tekstilt arbeide basert på korrespondansen mellom gruppen Svartjord, Hans Petter Blad og Victor B. Chacravarty.